Προληπτικά μέτρα περί ελεγχόμενης καύσης - Ενημέρωση απο την ΠΥΡ

Με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2014 παρατηρήθηκε αυξημένη δραστηριότητα διαχείρισης γεωργικών υπολειμμάτων μέσω καύσης στο νησί της Ρόδου. Δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν προς το παρόν στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα ήπιες και συνεπώς υφίσταται ακόμη αυξημένη επικινδυνότητα, επισημαίνουμε τα κάτωθι προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία:
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 2 της 4ης/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1346) απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρί-σκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 1 της 9ης/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554) επιτρέπεται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επομένου έτους, το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για τις οποίες δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονικό διάστημα διαφορετικά μέτρα από την ανωτέρω ή άλλη διάταξη, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι προληπτικά μέτρα:
1.    Ενημέρωση της αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αποφυγή άσκοπης κινητοποίησης.
2.    Επιλογή κατάλληλου αποψιλωμένου σημείου για την καύση.
3.    Εξασφάλιση παρουσίας κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της πυρκαγιάς (πτυοσκάπανα, επαρκής παροχή νερού κτλ).
4.    Η καύση θα διενεργείται μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (χαμηλή ένταση ανέμου, υψηλή υγρασία κτλ).
5.    Εξασφάλιση αδιάλειπτης επιτήρησης της πυρκαγιάς.
6.    Να μην προκαλείται όχληση περιοίκων ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/6-5-93) περί μέτρων για τις ανοιχτές εστίες καύσης, απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης):
α. πλαστικών ή ελαστικών υλικών και
β. οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση καύσης στερεών φυτικών υλικών (ξηρών κλαδιών και χόρτων) που προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της ίδιας ΥΑ, οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως το τελευταίο απ’ αυτά τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990.

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Χθες ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε και ζητά την μείωση των ελαφιών στη...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...