Προκήρυξη υποψηφιοτήτων για θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης του δήμου Ρόδου

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 2789

 

Θ Ε Μ Α: «Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Ρόδου».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
  2. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/Β΄/30−12−2011) και τις διατάξεις του άρθρου 51 αυτού (Μέρος 5).
  3. Τα διαλαμβανόμενα στη με αρ. πρωτ. οικ. 34832/2013.
  4. Την με αριθμ. πρωτ. 2/110572 απόφαση Δημάρχου Ρόδου 2777/2013.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1.   Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Ρόδου:

1.   Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

2.   Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας

3.   Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

4.   Διεύθυνση ΚΕΠ

5.   Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 

6.   Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Μητρώων

7.   Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων

8.   Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

9.   Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

10. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

11. Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

12. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

13. Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών

14. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης  

15. Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης

16. Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα

17. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  

18. Διεύθυνση Τουρισμού

19. Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων

 

2.   Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α’, Β΄ ή Γ΄, εφόσον σωρευτικά:

i) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος και

ii) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ.

  1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.
  2. Δικαίωμα υποψηφιότητας επίσης έχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4024/2011 πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 87 του ν.3584/2007, δηλαδή κατείχαν τον Α’ βαθμό και είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου επί ένα (1) τουλάχιστον έτος.
  3. Οι Δημοτικές Ενότητες καλούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υπάλληλων που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.3839/2010 και ν. 3584/2007 και να τους ενημερώσουν σχετικά.

6.   Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

7.   Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής υπηρεσίας καθώς και σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, με σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

8.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα.

9.   Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την Τετάρτη 11-9-2013 και λήγει την Τρίτη 24-9-2013. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

 

 

                                                                                          Ο Δήμαρχος

 

 

 

                                                                                 Ευστάθιος ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ

 

 

Λίστα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο

Αντιδήμαρχο κ. Καρίκη

Γενικό Γραμματέα

Δ/νσεις Δήμου Ρόδου

Αυτοτελή Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία

Δημοτικές Ενότητες Δήμου Ρόδου (ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων συντασσομένου αποδεικτικού)

Νομική Υπηρεσία

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Συνημμένη κατάσταση ενδιαφερόμενων υπαλλήλων

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ Ρόδος20-11-2023 Με βαθύτατη ευγνωμοσύνη...
Επικήδειος ΣτέργουΦ. Χατζηδιάκου   Πολυαγαπημένε μου πατέρα, Καλούμαι σήμερα από αυτό...
Δημήτρης Γάκης: Αποχαιρετούμε σήμερα τον άοκνο και χαλκέντερο Δήμαρχο της Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκο...
Ο Βασίλης Παπανικόλας σχολιάζοντας την ανάρτηση του τεως δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου για το...