Κωλύματα υποψηφίων στην αυτοδιοίκηση, του δικηγόρου Νίκου Σαμαρά

Α') ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ Π Α Ρ Α Ι Ν Ε Σ Ε Ι Σ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ της 8ης Οκτωβρίου 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ.

----------------------------------------------------------

Επειδή μετά την ανάρτηση μου της 12ης Ιουλίου 2023, δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα, μηνύματα και ερωτήματα σχετικά με τα κωλύματα που ισχύουν για τις περιπτώσεις όσων υποψηφίων έχουν συνάψει συμβάσεις με τον οικείο Δήμο όπου επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα (π.χ. ως υποψήφιοι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.), Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ αυτοί πρέπει να προσέξουν και να ερευνήσουν για την περίπτωση τους αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παραγρ. 2 περιπτ. στ΄και ζ΄΄ του νόμου 4804/20121, όπως ισχύει τροποποιηθέν με την παρ.1 άρθρου 19 Ν.5043/2023.

ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ:

Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων:

............στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ` είδος ή σωρευτικά, κατ` έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. στ). Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.".

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ,ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟ-ΤΟΠΙΚΟ ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΙΡΕΤΑΙ (ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ), ΟΥΤΕ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΙΧΑΝ Η ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ, εφόσον η

σύμβαση είναι σε ισχύ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...