ΔΉμος Σύμης: Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας καταλύει κάθε έννοια Δημοκρατίας!

A ΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤ O ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σύμη, 10-7-2013 Από το πρακτικό της με αριθ. 17/2013 Αριθμ Πρωτ: 2919 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης . Αριθ. Απόφασης: 132/2013 Περίληψη Έκδοση ψηφίσματος για τη μη κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Στη Σύμη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ. ήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύμης μετά από την υπ’ αριθ. 2877/5-7-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 και ονομαστικά οι: Ο Δήμαρχος Ελευθέριος Παπακαλοδούκας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Τα πρακτικά της συνεδρίασης καταρτίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής και παράλληλα υπάλληλος του Δήμου κρατεί και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. [1] ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ 1. Τσαβαρής Μιχαήλ, Πρόεδρος 1. Kρανίδη Φωτεινή , Γραμματέας 2. Χάσκας Ηλίας –Παν Αντιδήμαρχος 2. Κυπραίου Σεβαστή, Αντιπρόεδρος 3. Αλεξόπουλος Σάββας, Αντιδήμαρχος 3 Γιαλλουράκης Κωνσταντίνος , Μέλος 4. Στεφάνου Ελευθέριος Μέλος 4. Αττιτή Φωτενή- Χλόη, Μέλος 5. Γκουτίδου Σοφία, Μέλος 5. Μακρόπουλος Θεόδωρος , Μέλος 6. Magno Francesca, Μέλος 6. 7. Σεμερζάκη Ειρήνη, Μέλος 7. 8. Παραής Νικόλαος, Μέλος 8 9. Δερμιτζάκης Φίλιππος, Μέλος 9. 10. Μαρκουτσάς Δημήτριος, Μέλος 10. 11. Ραμός Μιχαήλ, Μέλος 11. 12. Καψής Γεώργιος, Μέλος 12. 13. 13. 14. 14. 15 15. 16. 16. 17. 17. ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΗΠ-ΔΤΒ Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ρητά ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί στη έκδοση ψηφίσματος για την μη κατάργηση της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Παρακάτω παρατίθεται το εν λόγω ψήφισμα. ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥME ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥME την Απαράδεκτη, Άδικη και Αντισυνταγματική απόφαση της Κυβέρνησης για την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, των Σχολικών Φυλάκων, των καθαριστριών κ.λ.π από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν μια νυκτί. Η κατάργηση των Υπηρεσιών αυτών, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα λειτουργίας των Ο.Τ.Α, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ήδη ο Δήμος μας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό και με τις απολύσεις αυτές το πρόβλημα επιδεινώνεται. Ξαφνικά πολλές λειτουργίες των ΟΤΑ θα οδηγηθούν σε τεράστιο αδιέξοδο, αφού λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσής τους. Eιδικά η προσφορά του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας στις τοπικές κοινωνίες είναι σημαντική. Συγκεκριμένα στη δημοτική αστυνομία της Σύμης υπηρετούν 5 άτομα που απασχολούνται με το γραφείο αλλοδαπών, τη διεκπεραίωση υποθέσεων της Οικονομικής Επιτροπής, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ, τις επιδόσεις, τις λαϊκές αγορές, το παραεμπόριο και τους μικροπωλητές και τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων. Επιπλέον ασχολείται με θέματα καθαριότητας, εντοπισμό, καταγραφή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, έλεγχο για την τήρηση ωραρίου και καθαριότητας, με την παρουσία και συνδρομή τους σε πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα του δήμου, Πολεοδομικές παραβάσεις κ.α. Επίσης η υπηρεσία αυτή αποτελεί το μοναδικό μοχλό άσκησης πίεσης για την είσπραξη των τρεχουσών και ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δήμο. Ειδικά η Σύμη είναι τουριστικός προορισμός με χιλιάδες τουρίστες καθημερινά, και εκτελούν χρέη τουριστικής αστυνομίας ενώ συνδράμουν στη λειτουργία των γραφείων του ΟΓΑ και του ΟΑΕΔ του Δήμου μας. Η απόφαση αυτή της κατάργησης των Υπηρεσιών αυτών καταργεί κάθε έννοια δημοκρατίας και πετά στα σκουπίδια την ζωή και το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων. Η στάση του δήμου μας θα καθοριστεί μετά και τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ, ωστόσο, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες αντίδρασης. Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των 65, 68, 69, του Ν 3852/7-6-2010 [2] ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΗΠ-ΔΤΒ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OM ΟΦΩΝΑ · Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το ανωτέρω ψήφισμα. · Τη δημοσίευση αυτού στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε. · Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2013 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη υπ. Μιχαήλ Νικ. Τσαβαρής υπ. Ηλίας-Πανορμίτης Χάσκας υπ Σάββας Αλεξόπουλος υπ. Ειρήνη Σεμερζάκη υπ. Δημήτριος Μαρκουτσάς υπ. Φίλιππος Δερμιτζάκης υπ. Francesca Magno υπ.. Μιχαήλ Ραμός υπ. Γεώργιος Καψής υπ. Σοφία Γκουτίδου υπ. Ελευθέριος Στεφάνου υπ. Νικόλαος Παραής Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ο Γραμματέας [3] ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΗΠ-ΔΤΒ

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Από την Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι, εκδόθηκε η ακόλουθη...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Χθες ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε και ζητά την μείωση των ελαφιών στη...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...