Ένα δομικό σχέδιο για την πόλη της Ρόδου: Η ανάδειξη νέου ρόλου για τη Ροδιακή πρωτεύουσα - Δρ. Σταύρου Χρ. Τσέτση, Πολεοδόμου

Ένα δομικό σχέδιο για την πόλη της Ρόδου (*). Η ανάδειξη νέου ρόλου για τη Ροδιακή πρωτεύουσα.
Δρ. Σταύρου Χρ. Τσέτση, Πολεοδόμου
Ο ρόλος της πόλεως της Ρόδου μεσοχρόνια εστιάζεται, ως:
 Ισχυρός, οικουμενικής εμβέλειας, πόλος/ υποδοχέας διεθνών ροών τουρισμού.
 Σημαντικό Μεσογειακό Κέντρο θαλάσσιου τουρισμού: κρουαζιέρες, γιώτιγκ.
 Αναδυόμενο κέντρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη Ν.Α. Λεκάνη της Μεσογείου.
 Κέντρο πολιτισμού στην Ν.Α. Μεσόγειο.
 Διεθνής κόμβος μεταφορών στην Ν.Α. Μεσόγειο.
 Κύριος κόμβος του αστικού/ (ημι)αστικού συστήματος Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακό Διοικητικό κέντρο.
 Περιβαλλοντικό πρότυπο.
Παράλληλα, αναπτυξιακός στόχος είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας του Δήμου, βάσει ενίσχυσής των αποφασιστικών παραγόντων που τη στοιχειοθετούν, στη διασφάλιση προϋποθέσεων εδαφικής και κοινωνικοοικονομικής συνοχής και στην προστασία / ανάδειξη / αειφόρο διαχείριση του ενδοαστικού και περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος / οικοσυστήματος.
Για την επίτευξη των στόχων, που συντείνουν στην ανάληψη του νέου ρόλου που καλείται να επωμιστεί η Ροδιακή Πρωτεύουσα, καθορίζεται η αστική της στρατηγική, ως εξής:
 Σχεδιασμός της ιστορικής εξέλιξης του αστικού κέντρου της Ρόδου, στο σύνολο των διοικητικών του ορίων, μέσω:
- αναδιάρθρωσης επιτελικών δραστηριοτήτων,
- λειτουργικής προσαρμογής ήδη υπαρχουσών αστικών περιοχών,
- διευθέτηση της ανάπτυξης της με:
o προγραμματισμό νέων συνόλων,
o μεταρρύθμισης και (επαν)οργάνωσης συστημάτων σύνδεσης των συναθροίσεων μεταξύ τους και με το φυσικό περιβάλλον.
Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες της στρατηγικής των επεμβάσεων εστιάζονται στην:
 Αντιστροφή τάσεων πτωτικής πορείας τριτογενή τομέα (πρωτίστως της μεταποίησης) και ενδυνάμωση ανταγωνιστικότητάς του.
 Ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στον τουρισμό - μέσω παρεμβάσεων σε ζωτικές συνιστώσες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του.
 Ολοκλήρωση / δημιουργία τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στο Δήμο: ύδρευση/ αποχέτευση, υγεία, ελεύθερο χρόνο, εκπαίδευση, πολιτισμός.
 Δημιουργία/ ενίσχυση ενός τοπικού εργατικού και στελεχιακού δυναμικού προσαρμοσμένου στις αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του Δήμου Ρόδου και της ευρύτερης περιοχής.
 Αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
 Ενοποίηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Χώρων.
 Ανάδειξη/ δημιουργία Ιστορικών Οδών/ Διαύλων ενοποίησης Ιστορικών και Αρχαιολογικών Χώρων.
Οι προσόψεις των παραπάνω τμημάτων της πόλης –νέων, αναμόρφωση υφισταμένων- υπόκεινται σε εναρμόνιση με τον ιστορικό τους περίγυρο, μέσω της πρόκλησης μιας «αρχιτεκτονικής διαλεκτικής/ συνομιλίας» διαφόρων εποχών.
 Χαρακτηρισμός περιοχών στη περίμετρο των ιστορικών χώρων, τόπων και αυτών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ως «αστικές περιοχές μορφολογικής εναρμόνισης».
(ΕΠΑΝ)ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
 Καθορισμός ως Διοικητικού Κέντρου, της περιοχής/ ζώνης περιμετρικά της Μεσαιωνικής Πόλης.
Η περιοχή προσδιορίζεται από το Στάδιο «Διαγόρας», έως Βορείου Ηπείρου και εκατέρωθεν της οδού Διαγοριδών.
 Δημιουργία νέου Διοικητικού Κέντρου.
 Χωροθέτηση, στην περιοχή Φυτώριο, των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων/ Δομών σε άμεση γειτνίαση με το Τεχνολογικό Πάρκο και το Πάρκο Ερεύνης.
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.
 Καθορισμός περιοχών «Νέας Οικονομίας/ Στήριξης Λιμενικών Υποδομών», κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, ανατολικά, από τη Μεσαιωνική Πόλη έως (και) το κτίριο της Δ.Ο.Υ.
Ο πολεοδομικός χαρακτηρισμός είναι αυτός του πολεοδομικού κέντρου. Η Ζώνη του παραλιακού μετώπου, χαρακτηρίζεται (και) ως περιοχή μορφολογικής εναρμόνισης.
 Δημιουργία χώρων ελευθέρου χρόνου και αναψυχής Παραλιακής Ζώνης μεταξύ Ζώνης Ανεφοδιασμού και Τουριστικής περιοχής.
 Δημιουργία Πάρκου Υγείας πέριξ του Νοσοκομείου.
 Δημιουργία νέου Κοιμητηρίου.
 Δημιουργία Ζώνης Τουρισμού και Αναψυχής.
 Δημιουργία/ αναβάθμιση πλέγματος Μητροπολιτικών χώρων πρασίνου.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ Ε&Τ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ
 Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων.
 Δημιουργία ΒΙΠΕ/ ΒΙΟΠΑ.
 Δημιουργία Ζωνών Χοντρεμπορίου και Αποθηκευτικών Χώρων και Χώρων Μεταφόρτωσης (Logistics).
 Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου/ Θερμοκοιτίδας νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων.
 Δημιουργία Πάρκου Ερεύνης.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ)
 Βελτίωση κύριων παραμέτρων, που συγκροτούν το δομημένο και φυσικό περιβάλλον της α΄ κατοικίας: οικιστικός ιστός, οδικό περιβάλλον, δημόσιος χώρος, μορφολογία.
 Σχέδια Ανάπλασης/ Αναβάθμισης ανά συνοικία.
 Ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών κύριας και παραθεριστικής (β΄) κατοικίας, με νέες οικιστικές επεκτάσεις.
 Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας:
- Άγιοι Απόστολοι,
- Περιοχή που περικλείεται μεταξύ οδών Καποδιστρίου – Καναδά,
- Περιοχή νότια της οδού Διαγοριδών γειτνιάζουσα με τον Αρχαιολογικό χώρο Μόντε Σμίθ.
 Ενσωμάτωση Οικοδομικών Συνεταιρισμών στο κύριο σώμα του πολεοδομικού συγκροτήματος.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
 Ροδίνι: ανάπλαση κοίτης.
ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 Δημιουργία Ενεργειακού Πάρκου.
 Δημιουργία εμπορικού/ εκθεσιακού χώρου, διεθνούς διαμετρήματος.
 Δημιουργία Μουσείου Αστικής Ιστορίας. Πιθανή χωροθέτηση, περιμετρικά Αρχαιολογικού Χώρου Ροδινίου.
 Δημιουργία εκθεσιακών χώρων αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.
 Αναμόρφωση περιοχών Δ.Ο.Υ./ Αξιωματικών.
(*) Από το, υπό έκδοση, βιβλίο «Αναπτυξιακά Αρχέτυπα και Γεωχωροταξία»
Αφορά πρόταση ΓΠΣ Δήμου Ροδίων (2009-2010) Β2 Φάση.

(*) Από το, υπό έκδοση, βιβλίο «Αναπτυξιακά Αρχέτυπα και Γεωχωροταξία»
Αφορά πρόταση ΓΠΣ Δήμου Ροδίων (2009-2010) Β2 Φάση.

TopStoryImage: 

TopStoryGallery: 

Share